$1000.00 Hỗ Trợ Cho Vay Thiên Tai

Disaster Loan Assistance

Federal Disaster Loans for Businesses, Private Non-profits, Homeowners and Renters
COVID-19 ECONOMIC INJURY DISASTER LOAN APPLICATION

Trong thời gian dịch bệnh Chinese Virus vừa qua. Ngoài tiền Loan, thất nghiệp… Chính phủ Hoa Kỳ giúp người dân nhiều khoản tiền khác nhau. Gần đây, có khoảng ngân sách $1000.00 dành cho những ai có “small business “ và, hoặc, khai thuế mẫu schedule C.

Quý vị nên nộp đơn càng sớm càng tốt.

https://covid19relief.sba.gov/#/

Tôi biết rõ 100% là có vài người nộp đơn trong vài ngày và đã nhận được $1000.00.

Đây là điều chắc chắn, không đùa.

Nếu quý vị đã biết rồi thì thôi. Nhưng xin vui lòng chuyển tin này đến những người khác, hầu cho ai có nhu cầu thì được giúp đỡ.

Bình Huynh

www.newhopemedianetwork.net

New Hope Media Network

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Longreads

Longreads : The best longform stories on the web

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: