Nguồn Gốc các Ðảng Phái & Thể Thức Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ – Nền Tảng của Chế Ðộ Cộng Hòa

William Hoàng (MD, USA)
*
Những đóa huyết hoa Tự Do và Dân Chủ đã nở rộ vào cuối thế kỷ 18 chào mừng sự ra đời của hai thể chế cộng hòa đầu tiên trên thế giới là Hoa Kỳ (1776) và Pháp (1789).
Continue reading “Nguồn Gốc các Ðảng Phái & Thể Thức Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ – Nền Tảng của Chế Ðộ Cộng Hòa”